• C/BALMES 76, PRAL 1ª, 08007 BARCELONA +34 934 878 030 bmk@bmk.es

ÀREES D'ACTIVITAT

Civil

El Dret civil regula totes les relacions privades de les persones i molts dels actes jurídics de les empreses i societats. La nostra posició com advocat de confiança dels nostres clients ha convertit aquesta àrea com una de les nostres especialitats.
Successió i Herència
En la nostra activitat per l’assessorament de temes successoris destaquem tres fases: 
 
Planificació sucessòria

Es tracta d’entendre i interpretar els desitjos i voluntat del client per organitzar la seva successió de manera que aquesta sigui respectada després del decés.

Mereix especial importància la perspectiva tributària no només actual sinó de futur amb la mirada en les tendències en Dret tributari que puguin incidir en una bona planificació.

Preparació de documents successoris
Preparació del testament, de protocols successoris o d’empresa familiar que s’adeqüi a la voluntat del client.

Execució de la voluntat del causant, marmessoria. 

Oferim una dilatada experiència en prestar els nostres serveis com a marmessors, conseqüència de la confiança que els clients depositen en nosaltres.
Immobiliari
Entre els nostres clients comptem amb empreses immobiliàries. A més, la nostra vocació internacional ha permès que haguem assessorat a clients no residents tant en operacions de compravenda com d’arrendament, entre d’altres.

Assessorem als clients, entre d’altres, en les següents transaccions:
  • Compravenda, permuta i altres operacions de transmissió immobiliària
  • Planificació immobiliària familiar
  • Arrendament d’habitatges i de locals de negoci
Tot el nostre assessorament pot ser en anglès, alemany, així com en francès i suec. Els nostres clients valoren el disposar de documents a firmar en especial en anglès, alemany i en el seu propi idioma.
Fundacions i Entitats sense Ànim de Lucre
Per Fundacions i Associacions prestem diversos serveis com:
  • Constitució de fundacions i associacions
  • Secretaria del Patronat de Fundacions
  • Gestió de fundacions i associacions