Boxes

Àrees d'Activitat

1. Mercantil- Societari

 

1.1. Societari

 • Constitució de societats.
 • Secretaria de societats.
 • Acords societaris.
 • Impugnació d'acords societaris.
 • Contractes de Joint Venture.
 • Fusions, augments de capital, escissions i operacions de reestructuració societària.

 

1.2. Mercantil

 

 • Compravenda d'empreses.
 • Contractació mercantil general.
 • Contractes d'agència, de distribució, etc.
 • Qualssevol altres temes relacionats amb el dret mercantil.

 

 

2. Processal

 

 • Procediments civils.
 • Procediments concursals.
 • Procediments contenciós-administratius.
 • Execució de sentències estrangeres.

 

 

3. Civil

 

3.1. Successió i Herència

 

 • Planificació de la successió i de l'herència.
 • Planificació fiscal de l'herència.
 • Donacions.
 • Herències de residents i de no residents.
 • Marmessories.
 • Liquidació de l'Impost sobre Successions i Donacions.

 

3.2. Immobiliari

 

 • Compravenda, permuta i altres operacions de transmissió immobiliària.
 • Planificació immobiliària familiar.
 • Arrendaments.

 

3.3. Fundacions i Entitats sense ànim de lucre


 • Constitució de Fundacions i Associacions.
 • Secretaria del Patronat de Fundacions.
 • Gestió de Fundacions i Associacions.

 

 

 

 

4. Fiscal i Gestió Tributària

 

4.1. Assessorament fiscal

 

 • Assessorament fiscal continu d'empreses.
 • Planificació fiscal personal.
 • Planificació fiscal de les inversions.
 • Fiscalitat dels no residents, convenis per evitar la doble imposició.
 • Procediments tributaris.

 

4.2. Gestió Tributària

 

 • Representació fiscal dels no residents.
 • Preparació de declaracions d'IVA.
 • Alta d'empreses.
 • Declaracions d'IRPF, Impost sobre la Renda dels No Residents.
 • Preparació i assessorament de nòmines.
 • Actuacions davant la Seguretat Social per a empreses no residents.